FÖRENINGENS STADGAR

Föreningens stadgar styr verksamheten.

Stadgarna reviderades senast 2020

.

§ 1 Föreningens anknytning

STEMA – Swedish Tooling Engineering and Machining Association är en fristående branschorganisation för svensk verktyg och metallbearbetningsindustri.

 

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen skall ha till uppgift att företräda, hävda och utveckla branschintressen för mindre och medelstora företag inom precisionsbearbetning jämte där med förenliga verksamheter så som kompetens-, konsultationer- och projekteringsarbete och representera nyssnämnda företagargrupps ideella och ekonomiska intressen, samt att företräda medlemmarna i förekommande ärenden.

 

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm. Årsmöte kan dock hållas på annan av styrelsen utsedd plats.              

                                                                      

§ 4 Medlemskap

Till medlem antages inom precissionsbearbetning etablerat och välrenommerat industriföretag som är villigt att följa föreningens stadgar och beslut, samt skäligen kan antagas komma att som medlem bidraga till förverkligandet av föreningens ändamål.

 

§ 5 Inträde

Ansökan om inträde görs skriftligen till styrelsen, som har att besluta om ansökan skall godkännas.

 

§ 6 Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 6 månader före årsskiftet vid vilket medlemskapet avses upphöra. Återbetalning av erlagd årsavgift sker ej.

 

§ 7 Uteslutning

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som ej uppfyller kraven på medlemskap enligt § 4, som motarbetar föreningens intressen eller eljest ej uppfyllt sina förpliktelser gentemot föreningen. Återbetalning av erlagd årsavgift sker ej.

 

§ 8 Styrelsen

Styrelsen företräder föreningen, dess intressen och angelägenheter och ansvarar för förvaltningen av föreningens medel och för att verksamhetsberättelse och balansräkning föreläggs årsmötet.

 

Styrelsen skall bestå av 5-7 ordinarie ledamöter varav en är ordförande. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och eventuellt övriga funktionärer som styrelsen finner påkallat.

 

Ordinarie styrelseledamot väljes på årsmöte för en mandatperiod av två år. Vid årsmöte väljes varannan gång ordförande och 2 ordinarie ledamöter och varannan gång 2 ordinarie ledamöter.

 

Avgår ledamot före utgången mandatperiod sker kompletteringsval för återstoden av mandatperioden vid nästa årsmöte. Om styrelsen genom ledamots avgång inte längre är beslutför skall extra årsmöte kallas inom 4 veckor.

 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två årsmöten

 

Det tillkommer styrelsen att leda föreningens verksamhet. Dess huvuduppgift är att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom branschen, att speciellt bevaka de mindre före-

tagarnas situation inom branschen och genom uppvaktningar och påpekande hos myndigheterna och förhandlingar med andra intressegrupper förbättra förhållandet för branschen. För beslut av styrelsen krävs att minst 3 ledamöter är närvarande och deltager i beslutet.

 

§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen utsedd person

 

§ 10 Räkenskaperna

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

Styrelsens verksamhetsberättelse och föreningens räkenskaper skall överlämnas till föreningens revisorer senast den 25 februari varje år.

 

§ 11 Allmänna sammanträden

Allmänna sammanträden är årsmöte och extra årsmöte. Kallelse skall skriftligen utsändas senast två veckor och högst sex veckor före årsmöte och 8 dagar före extra årsmöte. Årsmöte skall hållas årligen före maj månads utgång. Extra årsmöte sammankallas av minst en fjärdedel av föreningens medlemmar.

                                                                      

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:                   

 1.  Mötets öppnande                                                             

 2.  Anteckning av närvarande

 3.  Justering av röstlängd

 4.  Fråga om mötet behörigen utlysts

 5.  Val av ordförande och sekreterare för mötet

 6.  Val av två justeringsmän för dagens protokoll

 7.  Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse för

      sistlidna verksamhetsår samt redogörelse av antagna medlemmar

 8.  Föredragning av revisorns berättelse

 9.  Beslut om ansvarsfrihet

10.  Fråga om särskild avgift till föreningen

11.  Val av ordinarie styrelseledamöter

12.  Val av revisorer samt två suppleanter

13.  Val av fullmäktigeledamöter i Svensk Industriförening

14.  Val av valberedning

15.  Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlem skriftligt anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet

 

Rösträtt har den representant för medlem som är firmatecknare eller befullmäktigad att träffa för medlemmen bindande beslut. Ingen får med stöd av fullmakt utöva rösträtt för mer än en medlem. Omröstning och val sker öppet, därest medlem ej begär sluten omröstningen.

 

Vid lika röstetal träffas avgörandet genom ordförandens utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

 

§ 12 Stadgeändring

Frågor om ändring av eller tillägg till stadgarna kan avgöras endast på årsmöte. För beslut om ändring av eller tillägg till stadgarna krävs att beslutet biträdes av tre fjärdedelar av de i frågan avgivna rösterna.

 

§ 13 Föreningens expeditionsgöromål

Föreningens expeditions och administrativa göromål ombesörjes av styrelsen utsedd utförare, såvida icke särskilt kansli tillskapas.

 

§ 14 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan endast träffas på årsmöte. För giltighet skall beslutet biträdas av 3/4 av antalet avgivna röster.

 

Vid beslut om föreningens upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla medlemmarna.

                                                                                               

                                      

 

                                        ----------------------------------------------

                                                                      

                                            

  • LinkedIn Social Icon